Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 11. п. 11.2.

Відповідальність підприємства за випуск продукції, яка не відповідає стандартам та ТУ

 

Основні принципи та функції системи управління якістю продукції
Якість продукції формується в результаті трудової діяльності осіб, зайнятих її проектуванням і виготовленням, та підтримується під час її експлуатації. Рівень якості продукції залежить від якості сировини і матеріалів, кваліфікації та професійної майстерності працівників, технічної оснащеності їхньої праці. Отже, постійний стан якості продукції може підтримуватися лише на основі комплексного підходу, за допомогою системи цілеспрямованих дій на всі чинники, причини й умови, від яких залежить формування якості продукції, тобто якістю продукції необхідно управляти.
Управління якістю продукції — це дії, які виконуються під час створення й експлуатації або споживання продукції з метою встановлення, забезпечення і підтримки необхідного рівня її якості.
Управління якістю має здійснюватися на всіх рівнях: міжгалузевому, галузевому, регіональному, об'єднання, підприємства. Крім того, необхідно управляти якістю продукції на всіх її життєвих стадіях: під час дослідження і проектування, виготовлення, обігу й експлуатації або споживання.
Цілі й завдання управління якістю продукції конкретизуються відповідно до їхнього призначення. Кожний орган у єдиній системі управління якістю виконує певні функції.
Функції управління — це певний рід трудової діяльності, що є сукупністю обов'язків (дій) щодо управління якістю продукції. Такими загальними функціями управління є, зокрема, планування, організація, регулювання, контроль і облік.
Функції планування технічного рівня і якості продукції є основною функцією управління. Планування підвищення якості продукції проводиться на основі даних прогнозу й обґрунтовується розрахунками економічної ефективності. Плани мають директивний характер, тому їх необхідною базою мають бути:
— планові дані міністерства, виробничого об'єднання, договорів із замовником;
— результати, одержані при сертифікації продукції;
— прогресивні вимоги до продукції в стандартах і технічних умовах, а також результати наукових досліджень, патентування та ін.
Планування здійснюється за показниками якості продукції, затвердженими організаціями вищого рівня, а також за розрахунковими даними, визначуваними самими підприємствами.
Організація як функція управління якістю є системою заходів, що дозволяють найбільш раціонально й ефективно поєднувати процеси живої праці з матеріальними елементами виробництва (засобами і предметами праці) з метою виконання планів з можливо кращими показниками. Для цього необхідно створити відносини, які забезпечували б органічну, найефективнішу взаємодію її елементів. Важливо регламентувати систему взаємодії всіх виробничих ланок шляхом розробки і впровадження комплексу чітко пов'язаних між собою стандартів, дотримання яких гарантує необхідний рівень якості в кожній ланці.

Функція регулювання зводиться до забезпечення розвитку системи відповідно до плану й усунення відхилень від нього, регулювання забезпечує ритмічність виробництва продукції із заданим рівнем якості.
Функція контролю полягає в нагляді за процесами забезпечення якостей, виявленні відхилень від нормативів, а також місця, характеру і причин відхилень та їх усунення. Функція контролю якості передбачає: технічний (заводський контроль якості і випробування продукції), відомчий контроль і державний нагляд за дотриманням стандартів і технічних умов. Функція контролю посідає важливе місце в системі управління якістю.
Функція обліку покликана забезпечити відбір і систематизацію інформації про динаміку керованих процесів. Виробництво утворює процес, що безперервно повторюється. Для забезпечення такої безперервності і подальшої розробки програм потрібна інформація, а це обумовлює потребу обліку результатів дії керованої системи. Зокрема, здійснюється облік продукції, браку, рекламацій, проводиться збирання й оброблення інформації про надійність виробу машинобудування та ін.
Для досягнення конкретних цілей управління важливо правильно встановити співвідношення між цілями і засобами щодо управління якістю продукції. Такий зв'язок встановлюється шляхом розроблення і впровадження програм комплексної стандартизації. Вони передбачають створення комплексу взаємозв'язаних за показниками і термінами дії стандартів і технічних умов на готову продукцію, комплектуючі вироби, сировину, матеріали, устаткування, методи організації й підготовки виробництва, випробувань, контролю, зберігання, експлуатації та ремонту.
Управління якістю продукції на підприємствах
На якість продукції впливає безліч чинників: організаційних, технічних, економічних, соціальних та інших, тому, якими б ефективними не були окремі заходи, вирішити проблему поліпшення якості продукції можна тільки шляхом впровадження комплексних систем.
Львівська система управління якістю — система бездефектної праці (СБП), що є подальшим розвитком принципів бездефектного виготовлення продукції. СБП дозволила оцінити працю працівників усіх категорій за допомогою коефіцієнта якості праці, обчислюваної з урахуванням порушень, що допускаються працівниками. Для управління якістю продукції випускають стандарти підприємства. В них має міститися найцінніший досвід, найсучасніші методи забезпечення якості продукції на різних стадіях створення й експлуатації продукції. Стандарти підприємства є так само носієм останніх досягнень науки і техніки, встановлюють оптимальний асортимент виробів, перешкоджаючи зайвому різноманіттю їх типів і розмірів, визначають найдосконаліші методи і засоби контролю, випробування, виготовлення продукції, завдяки чому сприяють підвищенню вимог до якості виробів, роблять їх конкурентоспроможними на світовому ринку.
Стандарти підприємства чітко визначають задачі і функції всіх служб, установлюють порядок їх дії. В них регламентовано обов'язки виконавців усіх рівнів — від директора до робітника — і визначено структуру зовнішніх зв'язків підприємства (інформаційне забезпечення, взаємини з постачальниками і споживачами). На дніпропетровських підприємствах на базі комплексної системи управління якістю продукції (КСУЯП) створена і перевірена на практиці система управління, що забезпечує оптимальне, збалансоване управління якісними і кількісними сторонами всієї господарської діяльності підприємства. Ця система, що одержала назву «Комплексна система управління якістю продукції і ефективним використовуванням ресурсів» (КСУЯП і ЕВР), значно розширила коло вирішуваних задач порівняно з КСУЯП. Важливою особливістю КСУЯП і ЕВР є те, що всі функціональні підсистеми спрямовані на підвищення технічного рівня, якості продукції та обсягів її виробництва на основі ефективного і раціонального використання всіх видів ресурсів.