Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 11. п. 11.1.

Стандартизація, її роль та задачі

Навчальні питання

1. Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції, прискорення науково-технічного процесу.

2. Задача стандартизації.

3. Категорії стандартів та об’єкти стандартизації.

4. Види стандартів та їх характеристика.

5. Організація державного нагляду та відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів та якістю робіт, що виконуються.

 

Стандартизація — діяльність з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі за допомогою встановлення положень для загального багаторазового вживання відносно реально існуючих або потенційних завдань.
Об'єкт стандартизації — предмет (продукція, процес, послуга), що підлягає стандартизації.
Стандарт — нормативний документ, розроблений, як правило, на основі відсутності суперечностей з істотних питань більшості зацікавлених сторін і затверджений відповідним органом, у якому встановлено для загального і багаторазового використовування правила, вимоги, загальні принципи або характеристики щодо різних видів діяльності або їх результатів для досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі.
Без стандартів сучасна промисловість немислима. Рівень розвитку стандартизації характеризує не тільки рівень розвитку промисловості, але й її економічні показники.
Між кількістю стандартів, розроблених і застосованих у цій галузі, та їх коефіцієнтом корисної дії існує пряма залежність: більше стандартів — менше витрата сировини, менше втрати тощо.

 

Державна система стандартизації України
Держспожстандарт України організовує і координує роботу із стандартизації і функціонування державної системи стандартизації; встановлює в державних стандартах загальні організаційно-технічні правила проведення робіт із стандартизації, здійснює їх міжгалузеву координацію, включаючи планування, розробку, видання, розповсюдження і застосування державних стандартів; визначає порядок державної реєстрації нормативних документів і бере участь у проведенні заходів щодо міжнародної, регіональної стандартизації відповідно до міжнародних договорів України; організовує навчання і професійну підготовку фахівців у галузі стандартизації.
Стан стандартизації в Україні визначається, головним чином, стандартами Радянського Союзу. Держспоживстандарт України тільки на початках своєї діяльності.
Завдання стандартизації
Стандарти мають полегшити взаємне постачання продукції, у тому числі й складових частин механізмів і машин, підвищити її якісний рівень і конкурентоспроможність. Тому стандарти України (ДСТУ) не тільки орієнтуються на можливість свого виробництва, але й узгоджуються з вимогами Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).
Державна система стандартизації України (ДСТУ) визначається ДСТУ 1.0—93, 1.2—93, 1.4—93, 1.5—93. Ці стандарти охоплюють основні положення щодо стандартизації, відомості про побудову, оформлення і зміст стандартів, порядок розробки та затвердження державних стандартів, стандартів і технічних умов підприємств.
Об'єкти стандартизації
Об'єктами державної стандартизації в Україні є: а) об'єкти організаційно-методичного і загальнотехнічного характеру і призначення, зокрема:
— організація проведення робіт із стандартизації;
— термінологічні системи в різних галузях знань і діяльності;
— класифікація і кодування техніко-економічної і соціальної інформації;
— системи і методи забезпечення якості і контролю якості (вимірювань, аналізу), методи випробувань;
— метрологічне забезпечення (метрологічні норми, правила, вимоги, організація робіт);
— вимоги техніки безпеки, гігієни праці, ергономіки, технічної естетики;
— системи технічної та іншої документації загального використання, єдина технічна мова;
— системи величин і одиниць;
— типорозмірні ряди і типові конструкції виробів загальномашинобудівного використання (підшипники, кріплення, інструменти, деталі та ін.);

 

— інформаційні технології, у тому числі програмні й технічні засоби інформаційних систем загального використання;
— достовірні довідкові дані про властивості речовин і матеріалів;
a) продукція міжгалузевого призначення і загального використання;
б) складові елементи народногосподарських об'єктів державного значення, зокрема банківсько-фінансова система, транспорт, зв'язок, енергосистема, охорона навколишнього природного середовища, вимоги до природних ресурсів, що використовуються, оборона тощо;
в) об'єкти (елементи) державних соціально-економічних програм і державних науково-технічних програм.
Види стандартів та їх характеристика
Відповідно до специфіки об'єкта стандартизації, складу і змісту встановлюваних до нього вимог, для різних категорій нормативних документів із стандартизації розробляють стандарти таких видів:
— основоположні;
— на продукцію, послуги;
— на процеси;
— на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу).
Основоположні стандарти встановлюють організаційно-методичні і загальнотехнічні вимоги для певної галузі стандартизації, а також терміни і визначення, загальнотехнічні вимоги, норми і правила, що забезпечують упорядкованість, сумісність, взаємозв'язок і взаємоузгодженість різних видів технічної і виробничої діяльності під час розробки, виробництва транспортування та утилізації продукції, безпеку продукції, охорону навколишнього природного середовища.
Стандарти на терміни і визначення всіх категорій, окрім державних, до їх затвердження підлягають погодженню з Держспоживстандартом України, а в галузі будівництва — з Мінбудархітектури України.
Стандарти на продукцію, послуги встановлюють вимоги до груп однорідної продукції або до конкретної продукції, послуги, що забезпечує її відповідність своєму призначенню.
Стандарти на процеси встановлюють основні вимоги до послідовності і методів (способів, режимів, норм) виконання різних робіт (операцій) у процесах, що використовуються в різних видах діяльності та забезпечують відповідність процесу його призначенню.
Стандарти на методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу) встановлюють послідовність робіт (операцій), способи (правила, режими, норми) і технічні засоби їх виконання для різних видів і об'єктів контролю продукції, процесів, послуг.
Загальнотехнічні й організаційно-методичні стандарти — важлива частина загального фонду нормативно-технічних документів, що відображують сучасний стан науки, техніки і виробництва. Встановлено також, що загальнотехнічні й організаційно-методичні стандарти мають, як правило, групуватися в комплексі, що системно розв'язує будь-яке завдання.

 

Виняткове право видання, перевидання і розповсюдження державних стандартів і змін до них належить Держспоживстандарту України і Мінбудархітектури України (у відповідній галузі).
Видання або перевидання стандартів міжнародних і регіональних організацій, міждержавних стандартів, національних стандартів інших країн Держспоживстандарт України здійснює на основі відповідних договорів і угод.
Видання або перевидання галузевих стандартів і змін до них, стандартів науково-технічних та інженерних суспільств України і забезпечення ними користувачів здійснюють міністерства, відомства, суспільства, що затвердили їх.
Порядок видання або перевидання технічних умов і стандартів підприємств, включаючи зміни до них, і забезпечення ними користувачів встановлюють організації або підприємства — утримувачі оригіналів цих документів.